در درون هم نظمی برقرار است. نظم درونی انتخاب‌های ما در هر لحظه را رقم می‌زند.
بله. نظمی در صورت و پیدا و نظمی در سیرت و نهان كه شاید به راحتی نتوانی آن را با چشم سر احساس كنی.  به این ترتیب به دو نوع نظم و ادب اشاره دارم: 1. نظم و ادب به صورت؛ و 2. نظم و ادب، به سیرت.
تأكید بر این است كه نظم و ادب تنها همین چینش ظاهری و رعایت برخی هنجارها در امور نیست. اگر بخواهی به تماشای نظم و ادب درون خود و دیگران بنشینی به چشم دیگری نیاز داری، غیر از چشم سر.
ادب درونی تو هم از نظم درونی تو ناشی می‌شود، این ادب و نظم در قلمرو چشم سر نیست كه بتوانی به راحتی آن را ببینی.